ویتامین دی بر درمان بیماری سل موثر است. پژوهشگران با بررسی 131 فرد دریافتند ویتامین دی توانایی دستگاه ایمنی بدن را در برابر باکتری بیماری های تنفسی افزایش می دهد و باعث کاهش رشد این باکتری ها در بدن می شوند.

دانشمندان از مبتلایان به بیماری سل نمونه هایی خون گرفتند و میزان وجود باکتری توبرکلوزیس عامل بیماری سل را در نمونه خون آنان بررسی کردند و با تقسیم مبتلایان به دو گروه ، در یک گروه مصرف ویتامین دی را آغاز کردند ، پس از 6 هفته از هر دو گروه دوباره خون گرفتند و میزان تغییرات باکتری توبرکلوزیس را در خون آنان بررسی کردند . بررسی دانشمندان نشان داد رشد بیماری سل در گروهی که ویتامین دی مصرف کرده بودند کمتر از گروه دیگر بود و تجزیه خون آنان نشان داد که رشد باکتری مولد بیماری سل در این گروه 20 درصد کاهش یافته است . به گفته دانشمندان ویتامین دی باعث تحریک پذیری بیشتر دستگاه ایمنی بدن در برابر باکتری های عامل بیماری های تنفسی به ویژه سل می شود و فعالیت به موقع دستگاه ایمنی بدن مانع از رشد این باکتری ها می شود و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند . پژوهشگران معتقدند شیر و آب پرتقال طبیعی سرشار از ویتامین دی است و در بهبود مبتلایان به بیماری های تنفسی به ویژه سل تاثیر بسزایی دارد .