مدیر مرکز مطالعات دانشگاه ولنگ جسوت و دانشجویانش با بررسی اثر نعنا و دارچین به این نتیجه رسیدند که این گیاهان حالت خواب آلودگی را از رانندگان دور کرده و باعث می شوند رانندگان دچار خواب آلودگی نشوند.

استنشاق بوی نعنا باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شود و مخلوط آن با دارچین سطح هوشیاری فرد را افزایش می دهد.