نوشیدن چاى، خطر سرطان تخمدان را در زنان کاهش مى دهد .پژوهشگران سوئدى به تازگى با بررسى بیش از ۶۰ هزار زن ۴۰ تا ۷۶ ساله، به این نتیجه رسیده اند که خطر ابتلا به سرطان تخمدان در زنانى که روزانه دست کم دو فنجان چاى مى نوشند ۵۰ درصد کم تر از دیگران است.
براساس این بررسى ، حتى نوشیدن یک فنجان چاى در روز نیز خطر ابتلا به سرطان تخمدان را ۲۴ درصد کاهش مى دهد. به گفته پژوهشگران، مواد آنتى اکسیدان موجود در چاى، ضد سرطان است .