دانشمندان به شیوه جدید و قابل اعتمادی برای تولید سلول های قلبی در آزمایشگاه دست یافتند که می تواند به مبارزه با بیماری قلبی کمک کند.

شیوه نوینی برای تولید سلول های قلبی در آزمایشگاه ارائه شد

به گزارش دیلی اکسپرس، پژوهشگران دانشگاه 'موناش' نشان دادند چگونه سلول های قلبی می تواند بی وقفه از سلول های بنیادی جنینی تولید و یک منبع بالقوه پایان ناپذیر برای تحقیق و کشف داروهای جدید شود.

پژوهشگران دانشگاه موناش روش خود را در نشریه Nature Methods تشریح کردند.

آنها یک نشانگر فلورسنت سبز را که از یک ماهی ژله ای گرفته بودند به ژنی در سلول های قلبی وارد کردند و موجب درخشان شدن آنها شدند.

آنان با استفاده از این خط سلولی با شناسایی دو پروتئین سطحی سلولی جدید از آنها به عنوان نشانه استفاده کردند که این امکان را فراهم می مآورد که فقط به سلول های قلبی از انواع سلول های مختلف کشت شده دست یابند.

به گفته این پزوهشگران نکته مهم این است که می توانیم از این نشانه ها برای جداسازی و مطالعه سلول های قلبی رشد یافته از سلول های بنیادی بیماران قلبی استفاده کنیم و این مدلی برای بیماری قلبی در آزمایشگاه است.

منبع : ایرنا