پاسخ بدن به داروها و سم ها

وقتى که نوبت به عکس العمل داروها و پاسخ آنها به سم ها و مواد آلوده محیطى مى رسد، سن از اهمیت خاصى برخوردار مى شود.کارشناسان دریافته اند، وقتى سن افراد بالا مى رود، تغییرات ویژه و مهمى در نوع و میزان آنزیم هاى موجود در بدنشان که با داروها و سم هاى محیطى در ارتباط هستند، ایجاد مى شود. البته بسته به نوع ترکیبات خاص و عوامل دیگر این آنزیم ها گاهى باعث فعالیت یا عدم فعالیت داروها و یا هر دو تغییر مى شوند. این تغییرات در مورد مواد شیمیایى محیطى نیز صادق است.
/ 0 نظر / 5 بازدید